PUBLICATIONS

  • HOME
  • Publications
  • Publications

PUBLICATIONS

Mixed-linker strategy for suppressing structural flexibility of metal-organic framework membranes for gas separation

관리자 │ 2023-08-21

Chung-Kai Chang, Ting-Rong Ko, Tsai-Yu Lin, Yen-Chun Lin, Hyun Jung Yu, Jong Suk Lee, Yi-Pei Li, Heng-Liang Wu, Dun-Yen Kang, Communications Chemistry (2023) (IF: 7.211)